IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Vogels in Nederland | Vleermuizen in de Vechtstreek | Site info | Natuurgebieden | IVN Vecht & Plassengebied
Paddestoelen Excursies zoeken op: Datum | Lokatie | Onderwerp | Of uw eigen wandeling samenstellen

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)
(Winterkleed)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 38 cm. Iets groter en zwaarder dan de Kokmeeuw. De Zwartkopmeeuw heeft echter géén zwart op de vleugels, maar wel een uitgesproken zwarte kop. Daarbij loopt het zwart door tot in de hals. Dat is niet zo bij de Kokmeeuw. Zijn snavel en poten zijn donkerrood.

Broedgebied: Het broedgebied van de Zwartkopmeeuw is van oorsprong erg klein. Het ligt vooral in het gebied van de Zwarte Zee en de Egeïsche Zee, maar een aantal vogels broed ook in het binnenland van Europa en op de kusten van de Middellandse Zee en de Oostzee.

Komt voor in Nederland als: Zomergast. De vogel overwintert voornamelijk in het Middellandse-Zeegebied.

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: 380 broedparen (1997)

Verspreiding in Nederland: De Zwartkop komt voornamelijk voor in het Deltagebied (360 broedparen in 1997).Het aantal waarnemingen van deze soort in West-Brabant piekt in de maanden april tot en met juni: dus midden in het broedseizoen. Dit district blijkt een belangrijk foerageergebied te zijn van de broedpopulatie uit de Zeeuwse Delta. Zwartkopmeeuwen foerageren in het westbrabantse binnenland samen met Kokmeeuwen op vers gemaaide graslanden. Het voedsel bestaat in hoofdzaak uit regenwormen, emelten en kevers.