IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Wilde Zwaan (Cygnus cygnus)

Wilde Zwaan (Cygnus cygnus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Ze houden tijdens de vlucht voortdurend contact door een luid nasaal, trompetterend geluid te laten horen.

Grootte: De Wilde Zwaan is iets groter dan een Knobbelzwaan. De gemiddelde vleugelspanwijdte van 230 centimeter, is ruim zeven centimeter meer dan die van de Knobbelzwaan en vijfendertig centimeter meer dan die van de Kleine Zwaan.

Biotoop: De broedgebieden strekken zich uit van het noorwesten, het noorden en het noordoosten van Europa tot aan de Oeral. De soort komt als broedvogel onder andere voor in het noorden van Schotland, IJsland, Scandinavie en vooral in Rusland, maar ook wel in wat meer zuidoostelijk gelegen landen, zoals Hongarije en Slowakije.

Territorium: -

Trekken of blijven: Trekken. De Wilde Zwaan is hier uitsluitend wintergast en doortrekker. De exemplaren die uit het meest westelijke deel van het broedgebied komen, overwinteren voornamelijk in Groot-Brittannie en Ierland. Op het vaste land van West-Europa komen in de winter hoofdzakelijk de exemplaren uit het oosten voor, die een meer westelijke trekrichting aanhouden. In het midden van de winter zijn de aantallen overwinterende Wilde Zwanen het hoogst. De eerste groepjes arriveren vanaf november. De soort vertrekt weer naar de broedgebieden in maart. Gedurende de tijd daarvoor zijn ze, onder andere te vinden op zoute, brakke en zoete wateren, zoals de Zeeuwse Delta, het IJsselmeergebied of de Waddenzee. Ook in het rivierengebied houden jaarlijks groepen Wilde Zwanen zich op. De aantallen overwinterende Wilde Zwanen schommelen wat sterker dan die van de Kleine Zwaan, die ook hier veelvuldiger overwintert. In strengere winters zijn de aantallen Wilde Zwanen duidelijk merkbaar hoger dan in de mildere jaren. Ze zijn wat minder sterk gebonden aan zoet water dan de andere twee zwanesoorten

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: -

Verspreiding in Nederland: