IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Veldleeuwerik (Alauda Arvensis)

Veldleeuwerik (Alauda Arvensis)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geluid tijdens de trek:

Claude Chappuis "Migrateurs et Hivernants" via http://www.vwgzkl.nl


Als een van de weinige zangvogels heeft deze soort bij het ten gehore brengen van de zang helemaal geen behoefte aan een verhoging, zoals een paal, struik of boom. Veldleeuweriken stijgen in de broedtijd overdag geregeld op en laten dan hun helder klinkend lied horen, terwijl zij hoog in de lucht op een vaste plaats stilhangen. Doordat zij vanuit een hoge post in de lucht zingen, is het geluid tot ver in de omtrek te horen.

Grootte: Een slag groter dan een mus

Biotoop: De Veldleeuwerik is een soort die echt thuishoort in open landschapstypen. Ze broeden in graslanden vaak langs slootkanten.

Territorium: -

Trekken of blijven: Trekvogel

Bedreigd of niet? De trend is een gestage afname. Ten opzichte van de jaren tachtig is de stand met ruim veertig procent verminderd. De achteruitgang is het sterkst in de graslanden. Op akkerlanden is de afname gelukkig nog iets minder sterk en in grotere heidegebieden lijkt de achteruitgang voorlopig zelfs nog wel mee te vallen. De sterke afname wordt, behalve in Nederland, ook in andere Europese landen geconstateerd en de Veldleeuwerik staat dan ook in Europees verband als een 'kwetsbare soort' te boek. Inmiddels zou het nu misschien wel nodig zijn maatregelen in de landbouw te nemen om de achteruitgang van de soort een halt toe te roepen. In veel akkerbouwgebieden in Europa is men overgegaan van zaaien in het voorjaar op zaaien in het najaar, zodat er voor vogels minder zaden en graan als voedsel beschikbaar zijn. Om de soort te helpen, zou er weer meer diversiteit moeten komen in de te verbouwen gewassen en men zou weer terug moeten keren naar de methode om na de oogst de stoppels gedurende de winter op het land te laten staan. In akkerland zou ploegen en scheuren van de grond in het broedseizoen moeten worden vermeden.

Een andere ernstige bedreiging zijn vangst en jacht in Frankrijk. In dat land worden er jaarlijks meer Veldleeuweriken bemachtigd dan er in Nederland broeden!

Aantal broedparen in Nederland: 175.000-300.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Veldleeuwerik in Nederland:


Sovon & CBS, 1998