IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Slobeend (Anas Clypeata)

Slobeend (Anas Clypeata)


Geluid:
ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: De Slobeend is iets kleiner dan een gewone wilde eend.

Biotoop: extensief beheerde, drassige laagveenpolders en ondiepe moerassen

Komt voor in Nederland als: Broedvogel, wintergast en doortrekker

Bedreigd of niet? Ten opzichte van de jaren 1973-1977 is het aantal broedende slobeenden in Nederland afgenomen. Werden eerder 9.000 tot 12.000 paren geteld, tegenwoordig (1998-2000) broeden nog 8.000 tot 9.000 paren in Nederland.

Aantal broedparen in Nederland: 10.000-14.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Slobeend in Nederland:


Sovon & CBS, 1998