IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


kievit (Vanellus Vanellus)

Kieviet (Vanellus Vanellus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 31 cm. Kieviten zijn in de lucht ware stuntvliegers, die behendig in bochtige vluchten over hun territorium vliegen en daarbij regelmatig buitelingen maken en zelfs over de kop gaan. De meest acrobatische mannetjes blijken voor de vrouwtjes het aantrekkelijkst. Het komt bij Kieviten regelmatig voor dat een mannetje twee of meer vrouwtjes heeft. Uit een onderzaoek in Noorwegen bleek dat dit het meest voorkomt bij de mannetjes die tijdens de balsvluchten de meest steile duikvluchten konden maken. Deze mannetjes bleken bovendien ook de meest voedselrijke territoria op de onderzochte percelen te bezetten.

Biotoop: Hoewel de Kievit vaak als typische weidevogel wordt genoemd, voelt de soort zich toch ook heel goed thuis op akkerlandpercelen.

Voedsel: Kieviten zijn voor hun voedsel geheel afhankelijk van de bereikbaarheid van bodemdieren en zij trekken 's winters eigenlijk alleen maar weg indien deze door vorst in de bodem niet meer bereikbaar zijn.

Komt in Nederland voor als : Jaarvogel. De Kievit is een echt 'Nederlandse' vogel. De Nederlandse populatieis groter dan die van Frankrijk, BelgiŽ, Denemarken en het westen van Duitsland tezamen!
De soort ontbreekt in Europa alleen in het uiterste noorden en zuiden. De Kieviten die in dit deel van de wereld broeden, zijn eigenlijk het hele jaar min of meer aan Europa gebonen, want het overgrote deel trekt ook in de winter niet verder naar het zuiden dan Frankrijk of het Iberisch Schiereiland. Slechts een klein deel trekt wat verder, tot in Noord-Afrika.

De aantallen Kieviten in de winter fluctureren sterk met de beschikbaarheid van voedsel. In november 1984 werden bij tellingen op ruim driehonderd plaatsen in Nederland meer dan tweehonderdduizend exemplaren geteld maar bij een herhaling van deze telling in de maand februari die daarop volgde, werden er nog geen zeshonderd exemplaren aangetroffen.

Bedreigd of niet? De laatste jaren gaat de stand van deze soort geleidelijk achteruit. In vergelijking met de jaren zeventig is de afname nu zo ongeveer 15%.

Aantal broedparen in Nederland: 200.000-275.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de kievit in Nederland:


Sovon & CBS, 1998