IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Wielewaal (Oriolus Oriolus)

Wielewaal (Oriolus Oriolus)


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Door het luide gejodel verraden ze vaak hun aanwezigheid en dat is maar goed ook want in de boomtoppen zijn ze dikwijls maar moeilijk te ontdekken, vooral als de zon schijnt en er overal donkere en lichte plekken in de bladerkroon zitten.

Herkenning: L 24 cm.

Biotoop: Dichte vochtige loofhoutbestanden, maar ook wel langs bosranden en in hoogstamboomgaarden. Bossen op droge gronden en naaldbossen worden gemeden.

Broedgebied: Het broedgebied van de Wielewaal omvat geheel Europa, inclusief het westen van Rusland met geringe aantallen in Groot-BrittanniŽ en in Denemarken en Zweden slechts enkele honderden paren.

Komt in Nederland voor als: Zomergast. De eerste Wielewaal is elk jaar weer een belevenis, of het nu wat vroeger of wat later is, altijd is er weer dat opwindende van het zien van dat prachtige geel-zwarte mannetje met zijn onmiskenbare melodieuze roep. Vaak vinden we de Wielewaal in open loofbossen van Oost-Nederland, de moerasgebieden van Utrecht en Noordwest-Overijsel, de natte grienden en populierenbossen in het rivierengebied en de Biesbosch en de elzen- en populierenbossen van Limburg en Noord-Brabant en tegenwoordig ook in de Flevopolders.
Eind april arriveren de eerste exemplaren in ons land, de meeste komen echter in de maand mei. In augustus gaan de eerste Wielewalen al weer op weg naar hun Afrikaanse winterkwartieren, terwijl de laatste exemplaren ons in september de rug toekeren. Uit ringgegevens is gebleken dat de trek van de Wielewaal loopt via ItaliŽ en niet via Spanje.
Dwars over de Sahara vliegen ze met hun snelle golvende vlucht naar tropisch Afrika, zoals onder andere is gebleken uit de vondst van een vogel met een Nederlandse ring midden in ZaÔre.
Overigens is de trek via ItaliŽ ook komen vast te staan door berichten over de jacht op Wielewalen aan de zuidkust van ItaliŽ, op Malta en Cyprus.

Aantal broedparen in Nederland: 7.000-10.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Wielewaal in Nederland:


Sovon & CBS, 1998