IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Tortelduif (Streptopelia Turtur)

Tortelduif (Streptopelia Turtur)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

Herkenning: L 28 cm. De Zomertortel staat nog in veel litteratuur beschreven onder de officiŽle naam Tortelduif. De nieuw voorgestelde en reeds veelvuldig gebruikte naam past echter beter bij deze kleine, slanke duivesoort, want deze komt alleen in Nederland voor als zomergast.

Biotoop: De Zomertortel broedt graag in niet al te dicht loofbossen of jonge naaldhoutbossen en in parkachtige landschappen met meidoornheggen. Op zandgronden is de soort wat algemener dan in de kleigebieden. Vroeger broedden zij ook volop in dorpen en in de steden. De verspreiding en dichtheid van de Zomertortel kwam destijds ook tamelijk goed overeen met die van de Houtduif. Tegenwoordig overtreft die laatste soort de Zomertortel met enige factoren.

Voedsel: De Zomertortel is een zaadeter, die zich graag te goed doet aan de zaaddozen van allerlei akkeronkruiden. Ook maÔskorrels komen soms voor op het menu

Komt in Nederland voor als: Zomergast. Meestal is de Zomertortel hier aanwezig vanaf eind april tot begin oktober. Zomertortels trekken doorgaans 's nachts. Ze komen nog vrijwel overal in Nederland als broedvogel voor, maar ontbreken over het algemeen in de grootschalige weidegebieden, zoals in Zuid-Holland, Utrecht en Friesland. Overigens ligt Nederland zo ongeveer aan de noordrand van het verspreidingsgebied van deze soort, maar men vermoedt dat de soort zich desondanks in Nederland overal zou kunnen vestigen waar het biotoop geschikt is.

Bedreigd of niet? De soort kwam vroeger veel algemener voor. Door de sterke afname van het akkerbouwareaal sinds de jaren vijftig en de grote veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering en grondgebruik, is de stand van de Zomertortel sterk afgenomen. Ook het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen en het opruimen van houtsingeltjes zal daarbij een rol hebben gespeeld.

De populatie van de Zomertortel wordt ook bedreigd door de buitengewoon sterke jachtdruk, vooral in het voorjaar in Frankrijk langs de monding van de Gironde. Ondanks het verbod van de Europese Unie, worden daar nog steeds jaarlijks tijdens de trektijd enorme aantallen Zomertortels geschoten.

Procentuele ontwikkeling van de Tortelduif (Zomertortel) in Nederland:


Sovon & CBS, 1998