IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Holenduif (Columba Oenas)

Holenduif (Columba Oenas)


Geluid:

Het geluid van de Holenduif (of Holeduif) is niet meer dan een herhaald 'hoe-hoe-hoe'. Soms klinkt het erg dof als 'hoemp-hoemp'.

Herkenning: L 33 cm. Een kop kleiner dan de Houtduif. Holenduiven zijn in zekere zin onopvallende vogels waarvan zelfs de 'zwoegende' duivenroep door velen niet als zodanig wordt herkend. Eigenlijk onbegrijpelijk, want hun geluid is erg typisch voor de soort en ook van enige afstand duidelijk hoorbaar. In het vroege voorjaar zijn ze prachtig van glans en kleur. In tegenstelling tot de Houtduif hebben ze geen wit in hun verenkleed, bovendien zijn ze iets kleiner en zijn de korte zwarte veertjes op de armvleugel een opvallend goed kenmerk.

Biotoop: bossen en oude parken met holle bomen nabij akkers en weilanden; broedt ook in konijnenholen.

Komt in Nederland voor als: Jaarvogel. Tellingen weke door Sovon zijn georganiseerd, wijzen erop dat het aantal overwinteraars sedert 1980 is verviervoudigd. Ze komen tegenwoordig 's winters in het hele land voor, met name op of nabij akkerland. Sat er dus even bij stil als u op een akker- of weiland een groepje kleine duiven tegenkomt die geen wit op het verenkleed vertonen.

Bedreigd of niet? Niet bedreigd. In het agrarisch landschap zijn ze als broedvogel sterk toegenomen, vooral in Zuid- en Oost-Nederland. Ze hebben zich goed aangepast aan moderne bedrijfsvoering en ze broeden regelmatig op moderne bio-boerderijen.
In de bosgebieden is hun aantal lang niet zo spectaculair gegroeid, mogelijk door gebrek aan geschikte broedholen.

Aantal broedparen in Nederland: 30.000-40.000 broedparen (1987), 50.000 broedparen (1999)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Holenduif in Nederland


Sovon & CBS, 1998