IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Goudvink (Pyrrhula Pyrrhula)

Goudvink (Pyrrhula Pyrrhula)


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

De Goudvink wordt vaak gehoord met een fluitende contactroep. Ietwat klagend 'fuuht'. Dat is heel goed zelf na te fluiten.

Herkenning: L 14,5 cm. De Goudvink is evengroot als een Mus. 's Winters zijn ze het meest opvallend en dan laten ze zich ook in villatuinen en parken zien.

Biotoop: struweelrijke bosranden, parken en oude tuinen, vooral bij jonge sparrenaanplant

Voedsel: Het zijn echte zaadeters. In het voorjaar eten ze vaak knoppen van allerlei bomen.

Komt voor in Nederland als: Jaarvogel. In sommige winters, zoals in 1994/1995, worden ongewone aantallen waargenomen op de Waddeneilanden en in de duinstreek. Deze 'invasie' begon half oktober. Ook in Engeland en Zuid-Zweden werden grote aantallen gezien. Het betreft hier vermoedelijk de Scandinavische nominaat van de Noordse Goudvink die iets groer is dan 'onze' Goudvink.

Bedreigd of niet? In 1994 is de Vogelwet van 1936 herzien, waarbij zeven reeds bestaande 'kooivogels' als 'cultuurvogels' zijn aangewezen. Daaronder valt ook de bij volièrehouders zeer geliefde Goudvink. Daar er reeds op grote schaal Goudvinken werden gefokt en gehouden, werd het gezien de motie van de Tweede Kamer op een gegeven moment als onontkoombaar beschouwd dat ook de Goudvink werd aangewezen. Vanaf 1 november 1994 mag men alleen nog gefokte Goudvinken in gevangeschap houden. Daartoe moeten de nestjongen van een breekring worden voorzien, die niet kan worden verwijderd zonder de ring te breken of de vogel te verwonden. Dat deze breekringen ook voor de jongen in nesten van wilde Goudvinken zullen worden gebruikt, is haast niet te vermijden.

Landelijk is de Goudvink in Nederland gering toegenomen. Vooral in de duinstreek is de uitbreiding en toename gedurende langere tijd bekend. De grootste aantallen komen voor in de bossen op de Veluwe en in Drenthe. Lokaal is ook afname bekend, zoals in Zuid-Limburg.

Aantal broedparen in Nederland: 15.000-20.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Goudvink in Nederland


Sovon & CBS, 1998

href="http://nl.nedstatbasic.net/cgi-bin/viewstat? name=ivnvechtplassen">