IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Strandplevier (Charadrius alexandrinus)


Foto van Luuk Punt, zie ook http://vogelverslagen.web-log.nl/


Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 15 cm. Even groot als de Kleine Plevier. Gemakkelijk herkenbaar door de zwarte poten.

Biotoop: De biotoop van de Strandplevier bestaat uit zand-, kiezel-, en modderstranden, vaak aan de kust zoals in het Waddengebied en in het Deltagebied. Zo nu en dan zoeken Strandplevieren hun toevlucht tot brede rivieroevers in het binnenland of tijdelijke geschikte biotopen als opgespoten terreinen.

Verspreidingsgebied: Langs de Noordzeekust van het Europese vasteland en zo afzakkend langs Frankrijk, Spanje, de kusten van de Middelandse Zee, de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. De overwinteringsgebieden van de Strandplevier liggen langs de westkusten van de Middellandse Zee en de kusten van de Golf van Biscaye tot in West-Afrika. In tegenstelling tot de Bontbekplevier trekt onze Strandplevier niet via Engeland, doch gaat rechtstreeks in zuidelijke richting over Frankrijk en Spanje naar Afrika.

Komt in Nederland voor als: Zomergast. Strandplevieren zijn trekvogels en overwinteren aan de kusten van Spanje en Noordwest-Afrika.

Bedreigd of niet? De broedpopulatie van de Strandplevier in Nederland is in de loop van de 20ste eeuw zeer sterk afgenomen. In de Atlas van de Nederlandse Broedvogels van 1979 werd de populatie van de Strandplevier nog geschat op 750-1100 broedparen. in 1992 waren daar nog 430-440 paren van over, waarvan liefst 380 in de Delta. De oorzaak van deze teruggang moet worden gezocht in habitatvernietiging alsmede in recreatieve verstoring van de nog aanwezige broedparen. Zo heeft onderzoek op Terschelling aangetoond dat de overlevingskansen van kuikens van de Strandplevier op het Noordzeestrand, waar dus veel verstoring plaatsvindt door recreanten, miniem waren, terwijl daarentegen aan de waddenkant wel jongen grootkwamen. Bij habitatvernietiging moet ook worden gedacht aan het verdwijnen van het typische zilte biotoop in IJsselmeer, Lauwersmeer en delen van het Deltagebied door afdamming en inpoldering. In geheel Europa gaat de Strandplevier in aantal achteruit. In Groot-BrittanniŽ en Noorwegen is de Strandplevier als broedvogel inmiddels geheel verdwenen. Als we de Strandplevier als broedvogel voor Nederland willen behouden, zijn er maatregelen noodzakelijk om de nog aanwezige broedhabitat te bewaren en de verstorende recreatieve activiteiten in de resterende broedgebieden aan banden te leggen.

Het is door bovenstaande niet verwonderlijk dat de Strandplevier op de Rode Lijst staat.

De terugkeer van de strandplevier langs de meeste van onze Noordzeestranden is onwaarschijnlijk, gezien de grote recreatieve belangen. Slechts enkele geschikte gebieden, zoals de Westplaat op Voorne, de slufter op Neeltje Jans, de oostkust van Schiermonnikoog en kleine delen van de Waddeneilanden kunnen in het broedseizoen afgesloten worden. Des te belangrijker is het om te zorgen voor instandhouding en waar mogelijk uitbreiding van alternatieve broedplaatsen, met name in de Delta en op de Wadden. Alleen met gerichte beheersmaatregelen, zoals een hoog waterpeil in de wintermaanden en een absolute rust op de belangrijkste broedplaatsen, kan zich hier voor langere tijd een meer bescheiden aantal strandplevieren handhaven. De belangrijkste gebieden voor de toekomst van de soort zijn echter het nog onder invloed van het getij staande deel van het Deltagebied en de oostelijke Waddenzee. Het beheer dient hier zoveel mogelijk gericht te zijn op het behoud van de strandplevier en andere zilte pioniersoorten. Dat wil zeggen: Rust in de broedtijd en vooral: Behoud van de hier thuishorende kustdynamiek. Voorts kunnen aan de randen van deze gebieden natuurherstel-werkzaamheden plaatsvinden, bijvoorbeeld zoals die in het al eerder genoemde Plan Tureluur voor de Oosterschelde worden aangegeven. Voor de toekomst dient ook de bescherming van de zich steeds verder ontwikkelende Voordelta met kracht ter hand genomen te worden.

De Strandplevier staat niet op de Rode Lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/49147/summ

Aantal broedparen in Nederland: 270 - 320 broedparen (2000)

Verspreiding in Nederland: Het grootste deel van de Nederlandse populatie zit in het Deltagebied.

Verspreiding in Nederland 1998-2000:

 
Sovon & CBS, 1998

Trend in Nederland broedvogels:

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=4770&lang=nl

 

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=23&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart 

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de wereld:  280.000Ė460.000 individuals (IUCN - Rich et al. 2003).

 

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=261 

 

Wereldverspreiding broedgebied Strandplevier. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

 

Added: June 15, 2007

Web site www.fuglekiggeren.dk