IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Zwarte ruiter (Tringa erythropus)

Zwarte ruiter (Tringa erythropus)
 Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte en uiterlijk: Wie in Nederland een zwarte ruiter ziet, neemt maar zelden een zwarte vogel waar. De zwarte ruiter is namelijk een doortrekker die bij ons vooral in het winterkleed te zien is, of in een overgangskleed (rui). De zwarte ruiter lijkt dan sterk op de tureluur. De helderrode poten maken de verwarring compleet. De poten van de zwarte ruiter zijn echter een stuk langer.

Biotoop: Zwarte ruiters broeden in open arctische hoogvenen in taiga en toendra. Het nest, niet meer dan een kuiltje in de grond, bekleed met dorre bladeren en dennennaalden, wordt meestal gemaakt in de buurt van naaldbos. Zwarte ruiters die hier overzomeren of Nederland aan doen tijdens de trek zoeken solitair of in kleine groepjes de moerasgebieden, kwelders en inlagen op, op zoek naar voedsel. Ook hebben ze een voorkeur voor de meest slikkige delen van getijdengebieden.

Komt in Nederland voor als: Doortrekker. Maar ook jaarvogel. Het hele jaar door zijn zwarte ruiters in Nederland aanwezig. De grootste pieken liggen tijdens de voorjaarstrek (april-mei) en tijdens de najaarstrek (augustus-september). Een klein aantal overzomert en overwintert in ons land. In de winter is er in Nederland sprake van enkele tientallen Zwarte Ruiters, tijdens strenge winters zijn ze afwezig. Enkele duizenden zwarte ruiters trekken door.

Bedreigd of niet? Tien procent van de Europese populatie aan zwarte ruiters is tijdens de trekpieken (april-mei en augustus-september) in Nederland aanwezig. De aantallen fluctueren sterk. Over de afgelopen 10 seizoenen is van een dalende trend sprake Wel zijn de aantallen zwarte ruiters in de Dollard sterk toegenomen nadat het lozen van vervuild water begin jaren tachtig is gestopt.

De Zwarte ruiter komt niet voor op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/49052/summ

Aantal broedparen in Nederland: Geen.

Verspreiding in Nederland in de winter:

 

Aantal waarnemingen in Nederland tijdens het doortrekken:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=5450

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=210&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de Wereld:  120.000 tot 360.000 individuen (2002).

 http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=421&view=common

Wereldverspreiding broedgebied Zwarte ruiter. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

Added: August 19, 2007